Фотоволтаични централи

Обект Възложител Проекти Дата
1 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022027, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР ПВ" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
2 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022104 и 022006, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
3 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022177, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР ПВ" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
4 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022178, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
5 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 022198, м."Гара Лъка", землище на с.Каменар, общ.Поморие "КАМЕНАР САНПАУЪР" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
6 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 140024, м."Алената пръст", землище на с.Страцин, общ.Поморие Атанас Димитров Чапаров Фотоволтаична електроцентрала 2011
7 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в УПИ IX-79, м. „Кабата“, землище на с. Винарско, общ. Камено“ „Агроринг“ ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
8 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в УПИ IX-70,71,72,73,74,75,78, м. „Кабата“, землище на с. Винарско, общ. Камено“ „Агроринг“ ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
9 „Изграждане на фотоволтаична елелктроцентрала, в ПИ 002361, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "БНРГ Камено" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
10 „Изграждане на фотоволтаична елелктроцентрала, в ПИ 002365, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "КАМЕНО СОЛАР" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
11 „Изграждане на фотоволтаична елелктроцентрала, в ПИ 002369, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "БНРГ Камено" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
12 „Изграждане на фотоволтаична елелктроцентрала, в ПИ 002372, м.“Мерджемека“, землище на гр.Камено, общ.Камено“ "КАМЕНО СОЛАР" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
13 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006174, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
14 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006175, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
15 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 006176, м.“Сухата река“, землище на с.Кръстина, общ.Камено“ "АБАСОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2011
16 "Фотоволтаична електроцентрала", в УПИ I-252, кв.79, с.Априлово, общ.Гълъбово "Сън енерджи-82" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
17 "Фотоволтаична електроцентрала, в ПИ 140024, м."Алената пръст", землище на с.Страцин, общ.Поморие – промяна по време на строителство "СФ Енерги" ООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
18 "Фотоволтаична система", в ПИ 000312, ЕКАТТЕ 30020, м."Юртет", землище на с.Заберново, общ.Малко Търново "Христов стил" ООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
19 "Фотоволтаична система", в ПИ 000326, ЕКАТТЕ 30020, м."Юртет", землище на с.Заберново, общ.Малко Търново - промяна по време на строителство "Заберново Солар Енерджи" ООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
20 "Фотоволтаична електроцентрала 100kWp", в УПИ II-253, кв.79, с.Априлово, общ.Гълъбово – промяна по време на строителство "Сън енерджи-82" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
21 "Фотоволтаична електроцентрала 148kWp", гр.Ст.Загора, кв."Индустриален", кв.18, УПИ LXXIII - 5261, (ПИ 68850.522.1873 по КК) "ПЕТГРУП - Гълъбово" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
22 ”Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2845,42 kWp, БКЗРУ 20 kV, разделяне два броя БКТП 2х800 kVА на четири броя БКТП 1х800 kVА-2бр, 1x630kVA-2бр и площадков кабел 20 kV от нова БКЗРУ 20 kV до нови четири броя БКТП и от нова БКЗРУ до ВС „Камено” в ПИ 033138, местност „Сепетлика”, землище на гр. Камено, общ. Камено- Фотоволтаична РV електроцентрала с мощност 2845,42 kWp - преработка по време на строителство” "Камено Пи Ви Ес" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
23 ”Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2729,76 kWp, БКЗРУ 20 kV, разделяне два броя БКТП 2х800 kVА на четири броя БКТП 1х800 kVА-1бр, 1x630kVA-3бр и площадков кабел 20 kV от нова БКЗРУ 20 kV до нови четири броя БКТП и от нова БКЗРУ до ВС „Камено” в ПИ 033145, местност „Сепетлика”, землище на гр. Камено, общ. Камено- Фотоволтаична РV електроцентрала с мощност 2729,76 kWp - преработка по време на строителство” "Уинд Иновейшън 1" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
24 "Фотоволтаична електроцентрала", в УПИ VII-71, кв.17 по ПР на с.Приселци, общ.Несебър /ПИ 58431.501.192 по КК/" "КРЕМИ" ООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
25 "Фотоволтаична електроцентрала", в УПИ VIII-71, кв.17 по ПР на с.Приселци, общ.Несебър /ПИ 58431.501.193 по КК/" "КРЕМИ" ООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
26 "Фотоволтаична електроцентрала", в УПИ III-30, кв.9 по ПР на с.Приселци, общ.Несебър /ПИ 58431.501.307 по КК/" "КРЕМИ" ООД Фотоволтаична електроцентрала 2012
27 „Надстройка и преустройство на същ.сграда за винарска изба и фотоволтаична електроцентрала с мощност 125,04kWp - „Шато Типченица“ - с.Типченица“ - УПИ II-413, кв.29 по плана за регулация на с.Типченица, общ.Мездра, обл.Враца
Първи етап: Надстройка и преустройство на същ.сграда за винарска изба и фотоволтаична електроцентрала с мощност 51,12kWp
„Шато Типченица“ООД Фотоволтаична електроцентрала 2013
28 „Надстройка и преустройство на същ.сграда за винарска изба и фотоволтаична електроцентрала с мощност 125,04kWp - „Шато Типченица“ - с.Типченица“ - УПИ II-413, кв.29 по плана за регулация на с.Типченица, общ.Мездра, обл.Враца
Втори етап: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 73,92kWp
„Шато Типченица“ООД Фотоволтаична електроцентрала 2013