Улично и районно осветление

Улично и районно осветление

Проектирането на улично и районно осветление се изпълнява съгласно заданието на Възложителя и представлява съвкупност от определен брой осветителни тела, разположени в имота така, че да осветяват определени участъци от него (алеи, около басейновото пространство и др.). Осветеността на участъка зависи от неговото предназначение. На пазара има голямо разнообразие от видове осветителни тела и стълбове за тях.

Правилно изчисленото улично осветление е важна предпоставка за безопастното придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. При проектирането на улично осветление се спазват точно тези изисквания, както и изискванията за минимална осветеност според настоящите наредби и евро стандарти.