Трансформаторни подстанции 20.0,4kV

Трансформаторни постове

При проектиране на трафопостове, в електроразпределителната мрежа се включват различни видове трансформаторни съоръжения в зависимост от необходимостта и изискванията на конкретния случай.

Типовете трафопостове, които могат да се поставят в електроразпределителната мрежа са:

1. МТТ – Метално табло-трансформаторно

2. МТП – Мачтов (стълбов) трафопост

3. БКТП – Комплектен трансформаторен пост, бетонов

4. Шахтов – трафопост под земята

5. Партерен – трафопост вграден в сграда

Обслужването на енергетичното оборудване на трафопоста се осъществява отвътре при типове 4, 5 и проходимите БКТП, и отвън при трафопостовете поставени на стълб и компактни БКТП.

Строителната част и енергетичното оборудване на трафопостовете са описани и показани схематично в съответния стандарт на типа трафопост. Броя на монтираните

трансформатори се определят в зависимост от типа на трафопоста, изискваната мощност и схемата на захранване. Използват се херметично затворени маслени трансформатори без разширителен съд или сухи трансформатори с необходимата мощност.

Всеки трафопост е оборудван с разпределителна уредба СрН и разпределителна уредба НН със съответните съоръжения – разединители, предпазители, предпазител-разединители, прекъсвачи, шини и т.н.