Силови инсталации

Силова инсталация

Основна цел при проектирането на силовата инсталация е да подсигури конкретното помещение, с електрическа енергия за предвидените стационарни и преносими ел.уреди.

Съгласно Наредба№3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, към всяка електрическа инсталация се поставят определени условия, на които тя трябва да отговаря, а именно:

  • сигурност и надеждност на електрозахранването;
  • икономичност при изграждане и експлоатация;
  • лесна и удобна експлоатация;
  • електро и пожаробезопастност;

Планът на силовата инсталация на битовите консуматори се и зработва съвместно с плана на осветителната и е неразделна част от общия план на електричеста инсталация на сградата.

Вътршните силови инсталации за НН в жилищните, обществените, промишлените сгради и др.трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради и Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар.