Референции

 

 

 

ОУ „Любен Каравелов“ - гр.Бургас, издава настоящата референция за изготвяне на техничеки инвестиционен проект, част Електрическа– осветителна инсталация на спортни площадки, районно осветление, тръбно-канална мрежа и видеонаблюдение за обект: Обновяване на прилежащи двор и ограда на ОУ "Любен Каравелов", в ПИ с идент. 07079.616.97, по КК на гр. Бургас - УПИ I, кв. 9Б по плана на к-с. "Възраждане", гр.Бургас

Училище ОУ „Антон Страшимиров“ с адрес гр.Бургас, ж.к.“Славейков “ до бл.28 , ЕИК:000048041 издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас, ЕИК: 147100948 в уверение на това, че същата е изготвила технически инвестиционни проекти за цялостното проектиране за обект: „Благоустрояване на спортни площадки и изграждане на ограда на ОУ "Антон Страшимиров", в УПИ II-145, 148, кв.29 по плана на ж.к. "Славейков", гр.Бургас"

ДП "Пристанищна инфраструктура" клон - ТП Пристанище Бургас издава настоящата референция на "ЕЛМЕКС ГРУП" ООД в уверение на това, че фирмата е изработила технически проекти за обект:

"Модернизация и изграждане на нови електро - силови и слаботокови инсталации за захранване на сегашни и бъдещи обекти, попадащи в "Зона за обществен достъп" - Фаза Първа"

Силови площадкови кабели

Слаботокови площадкови кабели

ДП "Пристанищна инфраструктура" клон - ТП Пристанище Бургас издава настоящата референция  в уверение на това, че фирма "ЕЛМЕКС ГРУП" ООД - гр.Бургас е изготвила технически инвестиционни проекти, част Електрическа за обект: Реконструкция и модернизация на външно ел.захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н. на Приатанище Бургас.

"ВАМОС" ООД издава настоящата референция в уверение на това, че фирма "ЕЛМЕКС ГРУП" ООД - гр.Бургас е изготвила технически инвестиционни проекти, част Елетрическа - "Пожарогасене" за следните обекти:

Обект: 1. Сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас.

Обект: 2. Сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна.

От „БСА“ ООД - Настоящата референция се издава на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД в уверение на това, че същия e изготвила проект по част Електрическа – силови, осветителни и слаботокови инсталации за обект - „Реконструкция на Администартивно – кухненски блок на ОДЗ №14 „Изгрев“, к-с „Изгрев“, гр.Бургас“ с РЗП 490 кв.м – част силови, осветителни, слаботокови инсталации и системи за сигурност.

От „ДРАКАР“ ООД - Настоящата референция се издава на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД в уверение на това, че същия e изготвила технически инвестиционни проекти за обект - „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ I, кв.12, по плана на к-с “Лазур“, гр.Бургас – I, II и III етап с РЗП 10800 кв.м – част силови, осветителни, слаботокови инсталации и системи за сигурност

Община Поморие с адрес гр.Поморие, ул.“Солна“5 , ЕИК:000057179 издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас, ЕИК: 147100948 в уверение на това, че същата е изготвила технически инвестиционни проекти по договор за проектиране Д-88/05.06.2012 част Електрическа, на стойност 8160 лв.без ДДС за обект: „ГРАНД ПРИ“ - ПОМОРИЕ - мотополигон Порой в УПИ I 50, кв.34, с.Порой, общ.Поморие включващ следните подобекти: „Обслужваща сграда 1“, „Обслужваща сграда 2 с трибуна за 200 места“, „Външно ел.захранване – площадкови кабелни мрежи НН“, „Районно осветление“ и „Прожекторно осветление писта“.

Училище ОУ „Антон Страшимиров“ с адрес гр.Бургас, ж.к.“Славейков “ до бл.28 , ЕИК:000048041 издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас, ЕИК: 147100948 в уверение на това, че същата е изготвила технически инвестиционни проекти част Електрическа за обект: Аварийно и евакуационно осветление на ОУ „Антон Страшимиров“ гр.Бургас

Настоящата референция се издава на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас в уверение на това, че същата e изготвила технически инвестиционни проекти - „БКТП 1х1250kVA, Кабели 20kV и кабелна мрежа НН за обект: „Комплекс жилищни сгради, външен басейн и бистро – к-с „Олимп“ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг)“.