Политика на фирмата

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНА СРЕДА

на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД

 

Стратегическа цел на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД е осигуряване на устойчиво развитие, в комбинацая с удовлетворяване изискванията и очакванията на заинтересованите от инвестиционно проектиране, авторски надзор, градоустройствени планове и намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Политиката ни по управление на качеството и околна среда е основана на следните принципи, които непрекъснато следваме:

  • основен приоритет са изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни;
  • определяме и наблюдаваме положителните и отрицателните фактори и условията, свързани с външните и вътрешните обсоятелства, които са от значение за постигане на нашите цели;
  • определяме и наблюдаваме аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги, като използваме енергийно ефективна апаратура;
  • определяме задълженията си за спазване свързани с аспектите на околната среда и планираме действия насочени към тях – опазване на биологичнито разнообразие,  влагане на рециклируеми строителни материали;

 

За изпълнението на тези принципи в „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД е разработена и внедрена интегрирана система за управление, отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015

Ръководството очаква и ще изисква от всички служители да дават личен принос и активно да съдействат за развитие и повишаване ефективността на интегрираната система за управление, за осъществяване Политика и целите, като:

  • познават и стриктно спазват документираната информация;
  • работят в горе посочените направления и да изпълняват възложените им задачи и проекти с висок професионализъм и отговорност

ДЕКЛАРИРАМЕ личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, за непрекъснато подобряване на системата за упавление на качеството и на околната среда и свързания с това траен просперитет на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД.

За осъществяване на стратегическата цел ще овладяваме рисковете и възможностите за да предотвратяваме или намаляваме нежеланите последствия, да подпомагаме желаните последствия, да постигаме подобряване система за управление на качеството и системата за управление на околната среда.

Ангажираме се с :

-     ефективно управление на дейностите и ресурсите, периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати;

-     спазване на всички задължения за изпълнение, включително нормативни изисквания свързани с опазването на околната среда;

Поемаме отговорност за спазването на залегналите в политиката принципи и декларираме, че ще работим с всички сили за постигане оптимални условия и използване на нужните финансови и трудови ресурси за ефективно и ефикасно управление на интегрираната система за управление.

 

10.03.2017 год.                                        Управител:  инж. Мариета Георгиева