Относно "Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали"

    На 13 ноември 2012 г. влезе в сила Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 11 ноември 2012 г. Пълният текст на наредбата можете да намерите тук: Наредба за управление на строителните отпадъци

Наредбата се прилага за отпадъците от строително-монтажни работи, без значение от категорията на строежа, съгласно чл. 137 ал. 1 от ЗУТ, за отпадъците от разрушаване на строежи и за рециклирани строителни материали. Планът за работа със строителни отпадъци се подчинява на определен приоритетен ред като се започне от ограничаване създаването на строителни отпадъци и се премине през повторна употреба, рециклиране и енергийно използване.

Най-важният момент в наредбата е въвеждането на разделно събиране на строителните отпадъци при строеж и деконструиране на сгради. Това се осъществява чрез подготовка и изпълнение на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) на обекта. Планът не се прилага при разрушаване на сгради с РЗП по-малка от 100 кв.м, при реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП по-малка от 500 кв.м., при строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв.м.

Всички участници в строителния процес трябва да се запознаят навреме с отговорностите си, възникващи от изискванията на наредбата, тъй като всеки от тях може да понесе сериозни санкции при неизпълненито им. Изискванията, записани в наредбата, са по Регламент на ЕС - т.е. закон, задължителен за всички участници, и няма как изпълнението да се отменя и проточва. За значителна част от изисквания та са определени по-късни срокове за влизане в сила, за да се осигури възможност за подготовка. Възложители, които договарят проектиране или премахване на строежи през 2013 г., трябва да предвидят в заданието изработването на план за управление на строителните отпадъци. Планът за управление на строителните отпадъци става задължителна част на строителните книжа, необходими за получаване на Разрешение за строеж. От началото на 2014 г. няма да може да се започва или премахва строеж, ако не е налице въпросният план.

Проектантите на строежи или премахвания ще трябва да обучат свои правоспособни лица, които да придобият квалификация за изработване на планове за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Консултантите-надзорници, оценявайки инвестиционните проекти, ще дават оценка и за ПУСО. А за да дадат оценка, ще трябва да са съответно обучени.

Строителите, в т.ч. разрушителите, ще трябва да имат готовност да актуализират ПУСО и да провеждат предвидените мероприятия за изпълнението му. Тук влизат задълженията по чл. 7 от наредбата за задължително „разделяне на строителните отпадъци по вид, с оглед последващо материално оползотворяване”, за предаване на упълномощените лица или за превозване до правоимащите площадки.