Осветителни инсталации

Осветителни инсталации

Основна цел при проектирането на осветителната инсталация е да осигури подходящата осветеност в конкретното помещение, в което тя е изпълнена.

В зависимост от предназначението си осветлението бива:

- работно

  • общо: общото осветление осигурява равномерно разпределение на светлинният поток по цялата работна площ в помещението;
  • местно: местното осветление се осъществява с отделни осветители, осигуряващи необходимата осветеност за определената зрителна задача;

- дежурно: дежурното осветление в обществените сгради се изпълнява като част от работното осветление, като захранването на дежурното осветление се осъществява от отделен токов кръг, който е под напрежение при изключен главен предпазител на разпр.табло; към дежурното осветление се присъединяват осветителни тела на ключови места, като целта е при влизане в обекта безпрепятствено да се стигне до разпр.табло; дежурното осветление в жилищните сгради се изпълнява от осв.тела с ниска ел.мощност, захранвани от батерии или контакти, които да осигуряват минимална осветеност при преминаване на препятствия до най-близкия ключ за включване на основното осветление;

- аварийно и евакуационно – авариното осветление служи за осигуряване на определена осветеност на пътя на евакуация, при прекъсване на редовното захранване, а евакуационното такова указва посоката на движение по пътя на евакуация

Осветителните инсталации за НН в жилищните, обществените, промишлените сгради и др.трябва да отговарят на изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради, Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар и БДС EN 12464-1:2002. Светлина и осветление. Осветление на работни места.