Изнесено мерене на границата на собственост

Изнесено мерене

Изнасяне на търговското мерене на консуматорите на електроенергия се извършва от Електроразпределителните дружества и се налага поради факта, че съществуващите съоръжения за измерване на консумираната ел. енергия създават предпоставки за неправомерното й използване, както и от проблемите свързани с отчитането и инкасирането на изразходваната ел. енергия от битовите консуматори. Изнасянето на мерене се извършва като се денмонтира съществуващата измервателна апаратура от имота на консуматора, подменя се (ако е неоходимо) и се монтира в ново електромерно табло, монтирано извън границата на собственост на имота.