Изграждане на мълниезащитна инсталация при метални покриви.

        При контакта ни с клиенти често се сблъскваме с погрешно изтълкуван чл.32 и чл.46 от „Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства“, отнасящ се за начина на проектиране на мълниезащитата на сгради и съоръжения от втора и трета категория. Объркването идва от следния текст:

Чл. 32. (1) Защитата при преки попадения на мълнии на сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита се проектира по един от следните начини:

....

2. Като мълниеприемна мрежа при неметален покрив или с използването като мълниеприемник на металния покрив на сградата или съоръжението...

....

            (3) Прътови мълниеприемници или мълниеприемна мрежа може да не се проектират за сгради, чиито покривни елементи са разположени върху метални ферми, когато е осигурена непрекъсната електрическа връзка на металните ферми със заземителите, при условие че по покрива и в подпокривното пространство се използват само негорими материали.“

 

       Обикновенно, обектите, които се изпълняват с изцяло метални покриви или покриви изградени със „сандвич панели“ са с промишлено предназначение - навеси за съхранение на селскостопанска продукция, производствени халета, складове, автосервизи и др. подобни.

       Неправилното тълкуване на горепосочените текстове често оставя този тип обекти без мълниезащитна инсталация. Това поставя на риск живота на хората работещи в тези обекти, целостта на обекта, както и стоките и съоръженията, които се намират в него.

       В раздел V на „Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства“ от 2010г. - „Проектиране на мълниеприемници” се указва в кои случаи може металните покриви да се използват като естествени мълниеприемници.

 

Чл. 117. (2) Металните облицовки на покрива на защитавания обект може да се използват при следните условия:

1. да нямат изолационно покритие; тънък слой антикорозионна боя или до 0,5 mm асфалтово покритие или до 1,0 mm пластмасово покритие не се приемат за изолационно покритие;

2. електрическото свързване между различните части да е устойчиво, изпълнено чрез спояване с твърд припой, чрез заваряване, пресоване, нитоване или с винтово съединение;

3. дебелината на материала да е не по-малка от минималната дебелина по табл. 16.

Таблица 16. Минимална дебелина на метални листове, използвани като мълниеприемници, в зависимост от материала

 

        Поради голямата тежест, металните покриви рядко се изпълняват с покривна ламарина с по-голяма дебелина от 0,8 – 0,9мм. Това означава, че при пряко попадение на мълния върху метален покрив с дебелина на покривната ламарина например 0,85мм има много голяма вероятност от пробив, нажежаване или възпламеняване на покрива, респективно попадане на разтопен метал в подпокривното пространство или в самия обект.

       В раздел II на „Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства“ от 2010г. е указано как да се направи оценка на риска за проектирания обект. Оценката на риска е необходима на проектанта за определяне на нивото на мълниезащита. Оценката на риска е необходима на инвеститора на обекта за да придобие ясна представа за възможните последици от пряко попадение на мълния върху защитавания обект.

       Вредите, предизвикани от мълнии се групират в три основни вида:

- травми на живи същества;

- физически вреди (пожар, експлозия, механично разрушаване, химическо замърсяване);

- откази на вътрешни мрежи вследствие на електромагнитни въздействия.

        Ако инвеститора или собственика прецени, че загубите при пряко попадение на мълния върху обекта няма да доведат до значителни материални загуби или травми на живи същества, то той може да поеме риска и да занижи нивото на мълниезащитната инсталация.

       Като извод от казаното по-горе, може да обобщим следното: Металните покривни конструкции могат да изпълняват ролята на мълниеприемник само в случей, че дебелината на покривната ламарина е минимум 4мм и електрическото свързване между различните части е устойчиво т.е. изпълнено чрез спояване с твърд припой, чрез заваряване, пресоване, нитоване или с винтово съединение.

При нужда от консултации при проектиране или изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, инженерите от „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД са на Ваше разположение.

 

инж.В. Георгиев