Ел. схеми към ПУП

Ел.схемите се разработват съгласно задание на Възложителя. Като изходна информация се използва архитектурната разработка ПУП-ПЗ за имота и стойности за максималните индивидуални електрически товари взети от “Наредба №3/09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропрoводните линии”.