Мълниезащитни и заземителни инсталации

Заземяване

Заземителни инсталации

Правилата за проектиране на заземителни инсталации и изискванията към заземяването са регламентирани Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Заземяването е електрическо съединение на определено устройство със земята.

Заземяването се състои от "заземител" (част от ел. мрежата непосредствено съприкосновена със земята) и заземяващ проводник съединявящ заземяемото устройство със заземителя. Заземителя може да бъде прост метален кабел, или сложен комплекс от елементи със специална форма.

Активна мълниезащита

Мълниезащитна инсталация – с мълниеприемник с изпреварващо действие

При проектирането на мълниезащитни инсталации с мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да се вземат в предвид всички изисквания на „Наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Конвенционална мълниезащитна инсталация

Конвенционална мълниезащитна инсталация

Проектираната мълниезащитната инсталация, тип конвенционална, трябва да отговаря на Наредба №4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, голи метални проводници и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Subscribe to RSS - Мълниезащитни и заземителни инсталации