Външни електрозахранвания

Изнесено мерене на границата на собственост

Изнесено мерене

Изнасяне на търговското мерене на консуматорите на електроенергия се извършва от Електроразпределителните дружества и се налага поради факта, че съществуващите съоръжения за измерване на консумираната ел. енергия създават предпоставки за неправомерното й използване, както и от проблемите свързани с отчитането и инкасирането на изразходваната ел. енергия от битовите консуматори. Изнасянето на мерене се извършва като се денмонтира съществуващата измервателна апаратура от имота на консуматора, подменя се (ако е неоходимо) и се монтира в ново електромерно табло, монтирано извън границата на собственост на имота.

Басейни

Басейни

Басейнът е сложно хидротехническо съоръжение, изискващо прецизен подход към целия работен цикъл от проекта до изграждането. При проектирането на ел.частта на басейните основен фактор е безопастността. Основните елементи на електрооборудване то на един басейн са:

-помпа/и – биват различни видове, монтира се в специално фълтърно помещение, извършва циркулацията на водата в басейна;

Улично и районно осветление

Улично и районно осветление

Проектирането на улично и районно осветление се изпълнява съгласно заданието на Възложителя и представлява съвкупност от определен брой осветителни тела, разположени в имота така, че да осветяват определени участъци от него (алеи, около басейновото пространство и др.). Осветеността на участъка зависи от неговото предназначение. На пазара има голямо разнообразие от видове осветителни тела и стълбове за тях.

Трансформаторни подстанции 20.0,4kV

Трансформаторни постове

При проектиране на трафопостове, в електроразпределителната мрежа се включват различни видове трансформаторни съоръжения в зависимост от необходимостта и изискванията на конкретния случай.

Типовете трафопостове, които могат да се поставят в електроразпределителната мрежа са:

1. МТТ – Метално табло-трансформаторно

2. МТП – Мачтов (стълбов) трафопост

3. БКТП – Комплектен трансформаторен пост, бетонов

4. Шахтов – трафопост под земята

5. Партерен – трафопост вграден в сграда

Ел. схеми към ПУП

Ел.схемите се разработват съгласно задание на Възложителя. Като изходна информация се използва архитектурната разработка ПУП-ПЗ за имота и стойности за максималните индивидуални електрически товари взети от “Наредба №3/09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропрoводните линии”.

Subscribe to RSS - Външни електрозахранвания